1534751981846142.jpg

Dr. Xiangyu Meng  (孟祥宇)Graduation Destination:

Intel semiconductor (Dalian) Co., Ltd


Email:

xymeng92@163.com


Education Background

2015.09 – 2020.06   Ph.D., State key laboratory of catalysis, Dalian institute of chemical physics

2011.09 – 2015.06   B.S. in Chemistry, Wuhan University


Working Experiences

2020.06Present    Working in Intel semiconductor (Dalian) Co., Ltd


Patents

4. 邓德会,朱凯新,杨笑,孟祥宇,一种双池高压电化学反应装置,202010300765.2,2020.04.16

3. 邓德会,郑智龙,孟祥宇,毛军,一种多原子共掺杂二硫化钼及其制备方法与应用,201910351405.2,2019.04.28

2. 邓德会,郑智龙,胡景庭,孟祥宇,一种三维多级孔结构二硫化钼及其制备方法与应用,201910351880.X,2019.04.28

1. 邓德会,孟祥宇,包信和,一种杂原子掺杂多孔二硫化钼包裹石墨烯的制备方法,201810457367.4,2018.05.14


Publications

8. Jingting Hu, Liang Yu, Jiao Deng, Yong Wang, Kang Cheng, Chao Ma, Qinghong Zhang, Wu Wen, Shengsheng Yu, Yang Pan, Jiuzhong Yang, Hao Ma, Fei Qi, Yongke Wang, Yanping Zheng, Mingshu Chen, Rui Huang, Shuhong Zhang, Zhenchao Zhao, Jun Mao, Xiangyu Meng, Qinqin Ji, Guangjin Hou, Xiuwen Han, Xinhe Bao, Ye Wang*, Dehui Deng*

Sulfur vacancy-rich MoS2 as a catalyst for the hydrogenation of CO2 to methanol

Nature Catalysis, 2021, 4, 242-250

DOI: 10.1038/s41929-021-00584-3

7. Zhilong Zheng, Liang Yu, Meng Gao, Xiya Chen, Wu Zhou, Chao Ma, Lihui Wu, Junfa Zhu, Xiangyu Meng, Jingting Hu, Yunchuan Tu, Sisi Wu, Jun Mao, Zhongqun Tian, Dehui Deng*

Boosting hydrogen evolution on MoS2 via co-confining selenium in surface and cobalt in inner layer

Nature Communications, 2020, 11, 3315

DOI: 10.1038/s41467-020-17199-0

6. Xiangyu Meng, Chao Ma, Luozhen Jiang, Rui Si, Xianguang Meng, Yunchuan Tu, Liang Yu*, Xinhe Bao, Dehui Deng*

Distance synergy of MoS2-confined Rhodium atoms for highly efficient hydrogen evolution,

Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59, 10502-10507

DOI: 10.1002/anie.202003484

5. Xiangyu Meng, Liang Yu, Chao Ma, Bing Nan, Rui Si, Yunchuan Tu, Jiao Deng, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

Three-dimensionally hierarchical MoS2/graphene architecture for high-performance hydrogen evolution reaction

Nano Energy, 2019, 29, 61, 611

DOI: 10.1016/j.nanoen.2019.04.049

4. Xiangyu Meng, Dehui Deng*

Two-dimensional materials for electrocatalytic water splitting

Chinese Science Bulletin 2017, 62, 3154-3172

DOI: 10.1360/N972016-01409

3. Xiangyu Meng, Shuangshi Li, Bingquan Xia, Lan Yang, Nan Cao, Jun Su, Man He, Wei Luo* and Gongzhen Cheng

Decoration of graphene with tetrametallic Cu@FeCoNi core-shell nanoparticles for catalytic hydrolysis of amine boranes

RSC Adv. 2014, 4, 32817-32825

DOI: 10.1039/C4RA04894F

2.  Xiangyu Meng, Lan Yang, Nan Cao, Cheng Du, Kai Hu, Jun Su, Wei Luo* and Gongzhen Cheng

Graphene-supported trimetallic core-shell Cu@CoNi nanoparticles for catalytic hydrolysis of amine borane

ChemPlusChem 2014, 79, 325-332

DOI: 10.1002/cplu.201300336

1. Lan Yang, Jun Su, Xiangyu Meng, Wei Luo* and Gongzhen Cheng*

In situ synthesis of graphene supported Ag@CoNi core-shell nanoparticles as highly efficient catalysts for hydrogen generation from hydrolysis of ammonia borane and methylamine borane

J. Mater. Chem. A 2013, 1, 10016-10023

DOI: 10.1039/C3TA11835E