Publication List


Year From ~ Title
Author Journals Show IF    
  Result: 41 theses.
  1

  Catalysis for Selected C1 Chemistry

  Yanting Liu, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

  Chem 6 (2020) 1
  DOI:
   
  2

  Unveiling the Active Site of Metal-Free Nitrogen-doped Carbon for Electrocatalytic Carbon Dioxide Reduction

  Zheng Zhang, Liang Yu, Yunchuan Tu, Ruixue Chen, Lihui Wu, Junfa Zhu, Dehui Deng*

  Cell Reports Physical Science 1 (2020) 100145
  DOI:
   
  3

  Boosting hydrogen evolution on MoS2 via co-confining selenium in surface and cobalt in inner layer

  Zhilong Zheng, Liang Yu, Meng Gao, Xiya Chen, Wu Zhou, Chao Ma, Lihui Wu, Junfa Zhu, Xiangyu Meng, Jingting Hu, Yunchuan Tu, Sisi Wu, Jun Mao, Zhongqun Tian, Dehui Deng*

  Nature Communications 11 (2020) 3315
  DOI:
   
  4

  Direct transformation of dinitrogen: synthesis of N-containing organic compounds via N−C bond formation

  Ze-Jie Lv, Junnian Wei, Wen-Xiong Zhang, Ping Chen, Dehui Deng, Zhang-Jie Shi, Zhenfeng Xi*

  National Science Review  (2020) 
  DOI:
   
  5

  Chain Mail for Catalysts

  Liang Yu, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

  Angewandte Chemie International Edition 59 (2020) 15294
  DOI:
   
  6

  Robust Interface Ru Centers for High-Performance Acidic Oxygen Evolution

  Xiaoju Cui, Pengju Ren, Chao Ma, Jia Zhao, Ruixue Chen, Shiming Chen, N. Pethan Rajan, Haobo Li, Liang Yu, Zhongqun Tian, Dehui Deng*

  Advanced Materials 32 (2020) 1908126
  DOI:
   
  7

  Tuning the activities of cuprous oxide nanostructures via the oxide-metal interaction

  Wugen Huang, Qingfei Liu, Zhiwen Zhou, Yangsheng Li, Yunjian Ling, Yong Wang, Yunchuan Tu, Beibei Wang, Xiaohong Zhou, Dehui Deng, Bo Yang, Yong Yang, Zhi Liu, Xinhe Bao, Fan Yang*

  Nature Communications 11 (2020) 2312
  DOI:
   
  8

  Distance synergy of MoS2-confined Rhodium atoms for highly efficient hydrogen evolution

  ​Xiangyu Meng, Chao Ma, Luozhen Jiang, Rui Si, Xianguang Meng, Yunchuan Tu, Liang Yu*, Xinhe Bao, Dehui Deng*

  Angewandte Chemie International Edition 59 (2020) 10502
  DOI:
   
  9

  Direct Electrochemical Ammonia Synthesis from Nitric Oxide

  Jun Long, Shiming Chen, Yunlong Zhang, Chenxi Guo, Xiaoyan Fu, Dehui Deng*, Jianping Xiao*

  Angewandte Chemie International Edition 59 (2020) 9711
  DOI:
   
  10

  Double-layer hybrid chainmail catalyst for high-performance hydrogen evolution

  Yunchuan Tu, Jiao Deng, Chao Ma, Liang Yu*, Xinhe Bao, Dehui Deng*

  Nano Energy 72 (2020) 104700
  DOI:
   
  11

  Highly efficient H2 production from H2S via a robust graphene-encapsulated metal catalyst

  Mo Zhang, Jing Guan, Yunchuan Tu, Shiming Chen, Yong Wang, Suheng Wang, Liang Yu, Chao Ma, Dehui Deng*, Xinhe Bao

  Energy & Environmental Science 13 (2020) 119
  DOI:
   
  12

  Highly Selective Production of Ethylene by the Electroreduction of Carbon Monoxide

  Ruixue Chen, Hai-Yan Su, Deyu Liu, Rui Huang, Xianguang Meng, Xiaoju Cui, Zhong-Qun Tian, Dong H. Zhang, Dehui Deng*

  Angewandte Chemie International Edition 59 (2020) 154
  DOI:
   
  13

  Bimetallene advances oxygen electrocatalysis

  Dehui Deng*

  Science China-Chemistry 63 (2020) 147
  DOI:
   
  14

  Confinement catalysis with 2D materials for energy conversion

  Lei Tang, Xianguang Meng, Dehui Deng*, Xinhe Bao

  Advanced Materials 31 (2019) 1901996
  DOI:
   
  15

  Direct Methane Conversion under Mild Conditions by Thermo-, Electro- or Photocatalysis

  Xianguang Meng, Xiaoju Cui, N. Pethan Rajan, Liang Yu, Dehui Deng*, Xinhe Bao

  Chem  5 (2019) 2296
  DOI:
   
  16

  Three-dimensionally hierarchical MoS2/graphene architecture for high-performance hydrogen evolution reaction

  Xiangyu Meng, Liang Yu, Chao Ma, Bing Nan, Rui Si, Yunchuan Tu, Jiao Deng, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

  Nano Energy  61 (2019)  611
  DOI:
   
  17

  Room-temperature conversion of ethane and the mechanism understanding over single iron atoms confined in graphene

  Suheng Wang, Haobo Li, Mengqi He, Xiaoju Cui, Lei Hua, Haiyang Li, Jianping Xiao, Liang Yu, N. Pethan Rajan, Zhaoxiong Xie, Dehui Deng*

  Journal of Energy Chemistry 36 (2019) 47
  DOI:
   
  18

  Multiscale carbon foam confining single iron atoms for efficient electrocatalytic CO2 reduction to CO

  Zheng Zhang, Chao Ma, Yunchuan Tu, Rui Si, Jie Wei, Shuhong Zhang, Zhen Wang, Jian-Feng Li, Ye Wang, Dehui Deng*

  Nano Research  12 (2019)  2313-2317
  DOI:
   
  19

  Room-temperature electrochemical water-gas shift reaction for high purity hydrogen production

  Xiaoju Cui, Hai-Yan Su, Ruixue Chen, Liang Yu, Jinchao Dong, Chao Ma, Suheng Wang, Jianfeng Li, Fan Yang, Jianping Xiao, Mengtao Zhang, Ding Ma, Dehui Deng*, Dong H. Zhang, Zhongqun Tian, Xinhe Bao

  Nature Communications 10 (2019) 86
  DOI:
   
  20

  Catalysis with Two-Dimensional Materials Confining Single Atoms: Concept, Design, and Applications

  Yong Wang, Jun Mao, Xianguang Meng, Liang Yu, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

  Chemical Reviews  119 (2019)  1806
  DOI:
   
  21

  Reaction Mechanisms of Well‐Defined Metal–N4 Sites in Electrocatalytic CO2 Reduction

  Zheng Zhang, Jianping Xiao, Xue-Jiao Chen, Song Yu, Liang Yu, Rui Si, Yong Wang, Suheng Wang, Xianguang Meng, Ye Wang, Zhong-Qun Tian, Dehui Deng*

  Angewandte Chemie International Edition 57 (2018) 16339-16342
  DOI:
   
  22

  A study of FeNx/C catalysts for the selective oxidation of unsaturated alcohols by molecular oxygen

  Jinping Zhang, Shinichi Nagamatsu, Junmou Du, Chaoli Tong, Huihuang Fang, Dehui Deng, Xi Liu, Kiyotaka Asakura*, Youzhu Yuan*

  Journal of Catalysis 367 (2018) 16-26
  DOI:
   
  23

  Structural and electronic optimization of graphene encapsulating binary metal for highly efficient water oxidation

  Yunchuan Tu, Pengju Ren, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

  Nano Energy 52 (2018) 494-500
  DOI:
   
  24

  The rise of two-dimensional MoS2 for catalysis

  Jun Mao, Yong Wang, Zhilong Zheng, Dehui Deng*

  Frontiers of Physics 13 (2018) 138115
  DOI:
   
  25

  Room-temperature methane conversion by graphene-confined single iron atoms

  Xiaoju Cui, Haobo Li, Yan Wang, Yuanli Hu, Lei Hua, Haiyang Li, Xiuwen Han, Qingfei Liu, Fan Yang, Limin He, Xiaoqi Chen, Qingyun Li, Jianping Xiao, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

  Chem 4 (2018) 1902-1910
  DOI:
   
  26

  Highly efficient catalytic scavenging of oxygen free radicals with graphene-encapsulated metal nanoshields

  Junying Wang, Xiaoju Cui, Haobo Li, Jianping Xiao, Jiang Yang, Xiaoyu Mu, Haixia Liu, Yuanming Sun, Xuhui Xue, Changlong Liu, Xiaodong Zhang*, Dehui Deng*, Xinhe Bao

  Nano Research 11 (2018) 2821-2835
  DOI:
   
  27

  Graphene layer reinforcing mesoporous molybdenum disulfide foam as high-performance anode for sodium-ion battery

  Jiao Deng, Cheng Zeng, Chao Ma, Jon Fold Von Bülow, Lei Zhang*, Dehui Deng*, Zhongqun Tian, Xinhe Bao

  Materials Today Energy 8 (2018) 151-156
  DOI:
   
  28

  Visible light-driven C-H activation and C-C coupling of methanol into ethylene glycol

  Shunji Xie, Zebin Shen, Jiao Deng, Pu Guo, Qinghong Zhang, Haikun Zhang, Chao Ma, Zheng Jiang, Jun Cheng*, Dehui Deng*, Ye Wang* 

  Nature Communications 9 (2018) 1181
  DOI:
   
  29

  (Book Chapter)Carbon‐Based, Metal‐Free Catalysts for Chemical Productions

  Dehui Deng, Xiulian Pan, Xingyun Li, Xinhe Bao

  Published by Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA   (2018) 
  DOI:
   
  30

  Robust catalysis on two-dimensional materials encapsulating metals: concept, application and perspective

  Jiao Deng, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

  Advanced Materials 29 (2017) 1606967
  DOI:
   
  31

  Two-dimensional materials for electrocatalytic water splitting

  Xiangyu Meng, Dehui Deng*

  Chinese Science Bulletin 62 (2017) 3154-3172
  DOI:
   
  32

  Multiscale structural and electronic control of molybdenum disulfide foam for highly efficient hydrogen production 

  Jiao Deng, Haobo Li, Suheng Wang, Ding Ding, Mingshu Chen, Chuan Liu, Zhongqun Tian, K.S Novoselov, Chao Ma, Dehui Deng*, Xinhe Bao* 

  Nature Communications 8 (2017) 14430
  DOI:
   
  33

  Two-dimensional materials confining single atoms for catalysis

  Yong Wang, Wenhua Zhang, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

  Chinese Journal of Catalysis 38 (2017) 1443-1453
  DOI:
   
  34

  Towards the atomic-scale characterization of isolated iron sites confined in a nitrogen-doped graphene matrix

  Qingfei Liu, Yun Liu, Haobo Li, Lulu Li, Dehui Deng, Fan Yang*, Xinhe Bao*

  Applied Surface Science 410 (2017) 111-116
  DOI:
   
  35

  Highly active and stable single iron site confined in graphene nanosheets for oxygen reduction reaction

  Xiaoqi Chen, Liang Yu, Suheng Wang, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

  Nano Energy 32 (2017) 353-358
  DOI:
   
  36

  Highly catalytic nanodots with renal clearance for radiation protection

  Xiao-Dong Zhang*, Jinxuan Zhang, Junying Wang, Jiang Yang, Jie Chen, Xiu Shen, Jiao Deng, Dehui Deng, Wei Long, Yuan-Ming Sun, Changlong Liu, Meixian Li*

  ACS Nano 10 (2016) 4511
  DOI:
   
  37

  Nanocarbons and their hybrids as catalysts for non-aqueous lithium–oxygen batteries

  Yunchuan Tu, Dehui Deng*, Xinhe Bao

  Journal of Energy Chemistry 25 (2016) 957-966
  DOI:
   
  38

  Low charge overpotential of lithium-oxygen batteries with metallic Co encapsulated in single-layer graphene shell as the catalyst

  Yunchuan Tu, Haobo Li, Dehui Deng*, Jianping Xiao, Xiaoju Cui, Ding Ding, Mingshu Chen, Xinhe Bao*

  Nano Energy 30 (2016) 877-884
  DOI:
   
  39

  A graphene composite material with single cobalt active sites: A highly efficient counter electrode for dye-sensitized solar cells

  Xiaoju Cui, Jianping Xiao, Yihui Wu, Peipei Du, Rui Si, Huaixin Yang, Huanfang Tian, Jianqi Li, Wenhua Zhang*, Dehui Deng*, Xinhe Bao

  Angewandte Chemie International Edition 55 (2016) 6708-6712
  DOI:
   
  40

  Catalysis with two-dimensional materials and their heterostructures

  Dehui Deng, K.S. Novoselov*, Qiang Fu, Nanfeng Zheng, Zhongqun Tian*, Xinhe Bao*

  Nature Nanotechnology 11 (2016) 218-230
  DOI:
   
  41

  Single layer graphene encapsulating non-precious metals as high-performance electrocatalysts for water oxidation


  Xiaoju Cui, Pengju Ren, Dehui Deng*, Jiao Deng, Xinhe Bao*

  Energy & Environmental Science 9 (2016) 123-129
  DOI: