1534747388778442.jpg

Dr. Zheng Zhang  (张政)



Graduation Destination:

University of Szeged


Email:

zhengzhang616@163.com


Education Background

2016.09 – 2020.06    Ph.D. student in physical chemistry, Xiamen University

2013.09 – 2016.06   M.E. in applied chemistry, Kunming University of Science and Technology

2009.09 – 2013.06   B.E. in chemical engineering and technology, Jingchu University of Technology


Working Experiences

2020.12Present    Postdoctor in University of Szeged


Publications

5. Zheng Zhang, Liang Yu, Yunchuan Tu, Ruixue Chen, Lihui Wu, Junfa Zhu, Dehui Deng*

Unveiling the active site of metal-free nitrogen-doped carbon for electrocatalytic carbon dioxide reduction 

Cell Reports Physical Science, 2020, 1, 100145

DOI: 10.1016/j.xcrp.2020.100145

4. Zheng Zhang, Chao Ma, Yunchuan Tu, Rui Si, Jie Wei, Shuhong Zhang, Zhen Wang, Jian-Feng Li, Ye Wang, Dehui Deng*

Multiscale carbon foam confining single iron atoms for efficient electrocatalytic CO2 reduction to CO

Nano Research, 2019, 12, 2313

DOI: 10.1007/s12274-019-2316-9

3. Zheng Zhang, Jianping Xiao, Xue-Jiao Chen, Song Yu, Liang Yu, Rui Si, Yong Wang, Suheng Wang, Xianguang Meng, Ye Wang, Zhong-Qun Tian, Dehui Deng*

Reaction Mechanisms of Well‐Defined Metal–N4 Sites in Electrocatalytic CO2 Reduction

Angewandte Chemie International Edition, 2018, 57, 16339-16342

DOI: 10.1002/anie.201808593

2. Zheng Zhang, Wenbo Zhao*, Jiejing Nong, Dong Feng, Yanhong Li, Yuan Chen, Jian Chen

Liquid-solid phase-change behavior of diethylenetriamine in nonaqueous systems for carbon dioxide absorption

Energy Technol. 2017, 5, 461 –468

DOI: 10.1002/ente.201600351

1. Wenbo Zhao*, Qian Zhao, Zheng Zhang, Jiaju Liu, Rui Chen, Yuan Chen, Jian Chen

Liquid-solid phase-change absorption of acidic gas by polyamine in nonaqueous organic solvent

Fuel 2017, 209, 69-75

DOI: 10.1016/j.fuel.2017.07.081