1539067983494236.jpgFangying Zheng  (郑方莹)Graduation Destination:

Taian Transformer Co., Ltd


Email:

fyingzheng@163.com

Education Background

2018.09 – 2021.06     Visiting student in Dalian Institute of Chemical Physics, CAS

2018.09 – 2021.06     M.E in Environmental Engineering,Dalian Maritime University

2012.09 – 2016.06    B.E in Water supply and drainage professional, Qingdao University of Technology


Publications

1. Fangying Zheng, Zeyu Wei, Huicong Xia, Yunchuan Tu, Xiangyu Meng, Kaixin Zhu, Jiao Zhao, Yimin Zhu, Jianan Zhang, Yan Yang*, Dehui Deng*

3D MoS2 Foam Integrated with Carbon Paper as Binder-Free Anode for High Performance Sodium-Ion Batteries

Journal of Energy Chemistry, 2022, 65, 26-33