Yutai Qi(齐于太)


College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University

422 Siming South Road, Xiamen, Fujian 361005, P. R. China

Email: qiyutai@stu.xmu.edu.cn


Education Background

2020.09-present  Ph.D. student in energy chemistry, Xiamen University

2017.09-2020.07  M.S. in Biology, Dalian Polytechnic University

2013.09-2017.07  B.E. in food quality and safety, Henan University of Science and Technology


Research Interests

Heterogeneous catalysis and electrocatalysis

Theoretical calculation of electrocatalytic


Hobbies

Music, Movie, Basketball


Publications

3. Yutai Qi, Meiheng Lu, Yi Wang*, Zhe Tang, Ziqing Gao, Jing Tian, Xu Fei, Yao Li and Jianyong Liu*

A theoretical study of the ESIPT mechanism of 3-hydroxyflavone derivatives: solvation effect and the importance of TICT for its dual fluorescence properties

Org. Chem. Front. 2019, 6, 3136

DOI: 10.1039/c9qo00634f

2. Yutai Qi# , Zhe Tang#, Hongbin Zhan, Yi Wang*, Yanliang Zhao, Xu Fei, Jing Tian, Ling Yu*, Jianyong Liu*

A new interpretation of the ESIPT mechanism of 2-(benzimidazol-2-yl)-3-hydroxychromone derivatives

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 2020, 224, 117359

DOI: 10.1016/j.saa.2019.117359

1. Yutai Qi, Yi Wang*, Zhe Tang, Jianyong Liu, Yingmin Hou, Ziqing Gao, Jing Tian, Xu Fei

Theoretical study on the ESIPT of fluorescent probe molecules N-(2-(4-(dimethylamino)phenyl)-3-hydroxy-4-oxo-4h -chromen-6-yl) butyramide in different solvents

Journal of Molecular Liquids 2020, 314, 113614

DoI:10.1016/j.molliq.2020.113614