1554949946109900.jpgYao Song  (宋垚)


State Key Laboratory of Catalysis

Dalian Institute of Chemical Physics, CAS

Zhongshan Road 457, Dalian 116023, China

Tel.: +86-411-84379350

E-mail: songyao@dicp.ac.cnEducation Background

2019.09 – Present    Ph.D.in State Key Laboratory of Catalysis, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS

2015.09 – 2018.06    M.S. in Chemical Engineering and Technology, Central South University of Forestry and Technology

2011.09 – 2015.06    B.S. in in Material shaping and Control Engineering, Tianjin University of Technology and Education


Research Interests

1. Electrocatalytic methane conversion reaction

2. Electrocatalytic hydrogen evolution reaction in alkaline


Hobbies 

Travel, Movie


Publications

1. Zhiyan Chen#, Yao Song#, Jinyan Cai#, Xusheng Zheng, Dongdong Han, Yishang Wu, Yipeng Zang, Shuwen Niu, Yun Liu, Junfa Zhu, Xiaojing Liu*, Gongming Wang*

Tailoring the d-Band Centers Enables Co4N Nanosheets To Be Highly Active for Hydrogen Evolution Catalysis

Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 130, 5170