undefined


Prof. Dr. Dehui Deng  (邓德会)


Group Leader, Professor

State Key Laboratory of Catalysis

Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences

Zhongshan Road 457, Dalian 116023, China

Tel.: +86-411-82463870

E-mail: dhdeng@dicp.ac.cn

http://deng.dicp.ac.cn/Education and Work Experiences

2017.06 – Present  Professor, State Key Laboratory of Catalysis, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, China

2015.01 – Present  iChEM Research fellow, Xiamen University, China

2013.02 – 2017.06  Associate Professor, State Key Laboratory of Catalysis, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, China

2015.05 – 2016.01  Visiting Scholar, Department of Chemistry, Stanford University, U. S.

2007.09 – 2013.01  Ph.D. in Physical Chemistry, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, China

2003.09 – 2007.06  B.S. in Light Industry Engineering and B.S. in National Economy Management, Sichuan University, China


Research Interests

1. Design and synthesis of advanced 2D catalytic materials and their heterostrucutres, including graphene, MoS2, LDHs et al.

2. Tuning the surfaces and interfaces of 2D catalytic materials and their heterostrucutres, focusing on 2D-material “Chainmail” catalysts and 2D materials confining single atoms.

3. Fundamental and applied research in heterogeneous catalysis and electrocatalysis, aiming at highly efficient activation and conversion of energy molecules such as O2, H2, H2O, CO, CO2, CH4, and CH3OH.


Honors and Awards

2019.09  Nano Research Young Innovators Award, Nano Research

2018.10  “Excellent scholar of Zhang Dayu” by DICP, CAS

2018.05  Chang Jiang Scholars Program — Chang Jiang Scholars by Ministry of Education, People's Republic of China

2018.03  The Distinguished Lectureship Award by The Chemical Society of Japan

2017.12  Prize Young Scientists by Chinese Chemical Society

2017.05  National Innovation Medal Prize

2016.12  Excellent Young Scientist Award by Shenyang Branch CAS

2016.12  “Outstanding Youth Award of Zhang Dayu” by DICP, CAS

2016.07  Young Scientist Prize by International Congress on Catalysis

2016.07  Young Cutting-Edge Nano-Chemistry Researcher Award of China by Chinese Chemical Society

2016.06   Young Scientist Program by MOST of China

2014.10  “The Catalysis Rising Star Award” by The Catalysis Society of China


Publications

68. Jingting Hu, Liang Yu, Jiao Deng, Yong Wang, Kang Cheng, Chao Ma, Qinghong Zhang, Wu Wen, Shengsheng Yu, Yang Pan, Jiuzhong Yang, Hao Ma, Fei Qi, Yongke Wang, Yanping Zheng, Mingshu Chen, Rui Huang, Shuhong Zhang, Zhenchao Zhao, Jun Mao, Xiangyu Meng, Qinqin Ji, Guangjin Hou, Xiuwen Han, Xinhe Bao, Ye Wang*, Dehui Deng*

Sulfur vacancy-rich MoS2 as a catalyst for the hydrogenation of CO2 to methanol

Nature Catalysis, 2021, 4, 242-250

DOI: 10.1038/s41929-021-00584-3

67. Ningbo Wan, Jichun Jiang, Fan Hu, Ping Chen, Kaixin Zhu, Dehui Deng, Yuanyuan Xie, Chenxin Wu, Lei Hua*, Haiyang Li*

Nonuniform electric field-enhanced in-source declustering in high-pressure photoionization/photoionization-induced chemical ionization mass spectrometry for operando catalytic reaction monitoring

Analytical Chemistry, 2021, 93, 2207−2214

DOI: 10.1021/acs.analchem.0c04081

66. Kaixin Zhu, Suxia Liang, Xiaoju Cui, Rui Huang, Ningbo Wan, Lei Hua, Haiyang Li, Hongyu Chen, Zhenchao Zhao, Guangjin Hou, Mingrun Li, Qike Jiang, Liang Yu*, Dehui Deng*

Highly efficient conversion of methane to formic acid under mild conditions at ZSM-5-confined Fe-sites

Nano Energy, 2021, 82, 105718

DOI: 10.1016/j.nanoen.2020.105718

65. Yunchuan Tu, Wei Tang, Liang Yu, Zheyi Liu, Yanting Liu, Huicong Xia, Haiwei Zhang, Shiyun Chen, Jia Wu, Xiaoju Cui, Jianan Zhang, Fangjun Wang*, Yangbo Hu*, Dehui Deng*

Inactivating SARS-CoV-2 by electrochemical oxidation

Science Bulletin, 2021, 66, 720-726

DOI: 10.1016/j.scib.2020.12.025

64. Xiaoju Cui, Rui Huang, Dehui Deng*

Catalytic conversion of C1 molecules under mild conditions,

EnergyChem, 2021, 3, 100050

DOI: 10.1016/j.enchem.2020.100050

63. Yanting Liu, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

Catalysis for Selected C1 Chemistry

Chem, 2020, 6, 2497-2514

DOI: 10.1016/j.chempr.2020.08.026

62. Zheng Zhang, Liang Yu, Yunchuan Tu, Ruixue Chen, Lihui Wu, Junfa Zhu, Dehui Deng*

Unveiling the active site of metal-free nitrogen-doped carbon for electrocatalytic carbon dioxide reduction 

Cell Reports Physical Science, 2020, 1, 100145

DOI: 10.1016/j.xcrp.2020.100145

61. Zhilong Zheng, Liang Yu, Meng Gao, Xiya Chen, Wu Zhou, Chao Ma, Lihui Wu, Junfa Zhu, Xiangyu Meng, Jingting Hu, Yunchuan Tu, Sisi Wu, Jun Mao, Zhongqun Tian, Dehui Deng*

Boosting hydrogen evolution on MoS2 via co-confining selenium in surface and cobalt in inner layer

Nature Communications, 2020, 11, 3315

DOI: 10.1038/s41467-020-17199-0

60. Ze-Jie Lv, Junnian Wei, Wen-Xiong Zhang, Ping Chen, Dehui Deng, Zhang-Jie Shi, Zhenfeng Xi*

Direct transformation of dinitrogen: synthesis of N-containing organic compounds via N−C bond formation

National Science Review, 2020, 7, 1564-1583

DOI: 10.1093/nsr/nwaa142

59. Liang Yu, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

Chain mail for catalysts

Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59, 15294-15297

DOI: 10.1002/anie.202007604

58. Xiaoju Cui, Pengju Ren, Chao Ma, Jia Zhao, Ruixue Chen, Shiming Chen, N. Pethan Rajan, Haobo Li, Liang Yu, Zhongqun Tian, Dehui Deng*

Robust interface Ru centers for high-performance acidic oxygen evolution

Advanced Materials, 2020, 32, 1908126

DOI: 10.1002/adma.201908126

57. Wugen Huang, Qingfei Liu, Zhiwen Zhou, Yangsheng Li, Yunjian Ling, Yong Wang, Yunchuan Tu, Beibei Wang, Xiaohong Zhou, Dehui Deng, Bo Yang, Yong Yang, Zhi Liu, Xinhe Bao, Fan Yang*

Tuning the activities of cuprous oxide nanostructures via the oxide-metal interaction

Nature Communications, 2020, 11, 2312

DOI: 10.1038/s41467-020-15965-8

56. Xiangyu Meng, Chao Ma, Luozhen Jiang, Rui Si, Xianguang Meng, Yunchuan Tu, Liang Yu*, Xinhe Bao, Dehui Deng*

Distance synergy of MoS2-confined Rhodium atoms for highly efficient hydrogen evolution,

Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59, 10502-10507

DOI: 10.1002/anie.202003484

55. Jun Long, Shiming Chen, Yunlong Zhang, Chenxi Guo, Xiaoyan Fu, Dehui Deng*, Jianping Xiao*

Direct electrochemical ammonia synthesis from nitric oxide

Angewandte Chemie International Edition, 2020, 29, 9711-9718

DOI: 10.1002/anie.202002337

54. Yunchuan Tu, Jiao Deng, Chao Ma, Liang Yu*, Xinhe Bao, Dehui Deng*

Double-layer hybrid chainmail catalyst for high-performance hydrogen evolution

Nano Energy, 2020, 72, 104700

DOI: 10.1016/j.nanoen.2020.104700

53. Mo Zhang, Jing Guan, Yunchuan Tu, Shiming Chen, Yong Wang, Suheng Wang, Liang Yu, Chao Ma, Dehui Deng*, Xinhe Bao

Highly Efficient H2 Production from H2S via a Robust Graphene Encapsulating Metal Catalyst

Energy & Environmental Science, 2020, 13, 119-126

DOI: 10.1039/C9EE03231B

52. Ruixue Chen, Hai-Yan Su, Deyu Liu, Rui Huang, Xianguang Meng, Xiaoju Cui, Zhong-Qun Tian, Dong H. Zhang, Dehui Deng*

Highly Selective Production of Ethylene by Electroreduction of Carbon Monoxide

Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59, 154-160

DOI: 10.1002/anie.201910662

51. Dehui Deng*

Bimetallene advances oxygen electrocatalysis

Science China-Chemistry, 2020, 63, 147-148

DOI:10.1007/s11426-019-9637-x

50. Lei Tang, Xianguang Meng, Dehui Deng*, Xinhe Bao

Confinement catalysis with two-dimensional materials for energy conversion

Advanced Materials, 2019, 1901996

DOI: 10.1002/adma.201901996

49. Xianguang Meng, Xiaoju Cui, N.Pethan Rajan, Liang Yu, Dehui Deng*, Xinhe Bao

Direct methane conversion under mild conditions by thermo-, electro- or photocatalysis

Chem, 2019, 5, 2296

DOI: 10.1016/j.chempr.2019.05.008

48. Xiangyu Meng, Liang Yu, Chao Ma, Bing Nan, Rui Si, Yunchuan Tu, Jiao Deng, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

Three-dimensionally hierarchical MoS2/graphene architecture for high-performance hydrogen evolution reaction

Nano Energy, 2019, 29, 61, 611

DOI: 10.1016/j.nanoen.2019.04.049

47. Suheng Wang, Haobo Li, Mengqi He, Xiaoju Cui, Lei Hua, Haiyang Li, Jianping Xiao, Liang Yu, N. Pethan Rajan, Zhaoxiong Xie, Dehui Deng*

Room-temperature conversion of ethane and the mechanism understanding over single iron atoms confined in graphene

Journal of Energy Chemistry, 2019, 36, 47

DOI: 10.1016/j.jechem.2019.04.003

46. Zheng Zhang, Chao Ma, Yunchuan Tu, Rui Si, Jie Wei, Shuhong Zhang, Zhen Wang, Jian-Feng Li, Ye Wang, Dehui Deng*

Multiscale carbon foam confining single iron atoms for efficient electrocatalytic CO2 reduction to CO

Nano Research, 2019, 12, 2313

DOI: 10.1007/s12274-019-2316-9

45. Yong Wang, Jun Mao, Xianguang Meng, Liang Yu, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

Catalysis with Two-Dimensional Materials Confining Single Atoms: Concept, Design, and Applications

Chemical Reviews, 2019, 119, 1806

DOI: 10.1021/acs.chemrev.8b00501

44. Xiaoju Cui, Hai-Yan Su, Ruixue Chen, Liang Yu, Jinchao Dong, Chao Ma, Suheng Wang, Jianfeng Li, Fan Yang, Jianping Xiao, Mengtao Zhang, Ding Ma, Dehui Deng*, Dong H. Zhang, Zhongqun Tian, Xinhe Bao

Room-Temperature Electrochemical Water-Gas Shift Reaction for High Purity Hydrogen Production

Nature Communications, 2019, 10, 86

DOI: 10.1038/s41467-018-07937-w

43. Jinping Zhang, Shinichi Nagamatsu, Junmou Du, Chaoli Tong, Huihuang Fang, Dehui Deng, Xi Liu, Kiyotaka Asakura*, Youzhu Yuan*

A study of FeNx/C catalysts for the selective oxidation of unsaturated alcohols by molecular oxygen

Journal of Catalysis, 2018, 367, 16-26

DOI: 10.1016/j.jcat.2018.08.004

42. Zheng Zhang, Jianping Xiao, Xue-Jiao Chen, Song Yu, Liang Yu, Rui Si, Yong Wang, Suheng Wang, Xianguang Meng, Ye Wang, Zhong-Qun Tian, Dehui Deng*

Reaction Mechanisms of Well‐Defined Metal–N4 Sites in Electrocatalytic CO2 Reduction

Angewandte Chemie International Edition, 2018, 57, 16339-16342

DOI: 10.1002/anie.201808593

41. Yunchuan Tu, Pengju Ren, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

Structural and electronic optimization of graphene encapsulating binary metal for highly efficient water oxidation

Nano Energy, 2018, 52, 494-500

DOI: 10.1016/j.nanoen.2018.07.062

40. Jun Mao, Yong Wang, Zhilong Zheng, Dehui Deng*

The rise of two-dimensional MoS2 for catalysis

Frontiers of Physics, 2018, 13, 138115

DOI: 10.1007/s11467-018-0812-0

39. Xiaoju Cui, Haobo Li, Yan Wang, Yuanli Hu, Lei Hua, Haiyang Li, Xiuwen Han, Qingfei Liu, Fan Yang, Limin He, Xiaoqi Chen, Qingyun Li, Jianping Xiao, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

Room-Temperature Methane Conversion by Graphene-Confined Single Iron Atoms

Chem, 2018, 4, 1902-1910    

DOI: 10.1016/j.chempr.2018.05.006

38. Junying Wang, Xiaoju Cui, Haobo Li, Jianping Xiao, Jiang Yang, Xiaoyu Mu, Haixia Liu, Yuanming Sun, Xuhui Xue, Changlong Liu, Xiaodong Zhang*, Dehui Deng*, Xinhe Bao

Highly efficient catalytic scavenging of oxygen freeradicals with graphene-encapsulated metal nanoshields

Nano Research, 2018, 11, 2821-2835                    

DOI: 10.1007/s12274-017-1912-9

37. Jiao Deng, Cheng Zeng, Chao Ma, Jon Fold Von Bülow, Lei Zhang*, Dehui Deng*, Zhongqun Tian, Xinhe Bao

Graphene layer reinforcing mesoporous molybdenum disulfide foam as high-performance anode for sodium-ion batter

Materials Today Energy, 2018, 8, 151-156                      

DOI: 10.1016/j.mtener.2018.04.001

36. Shunji Xie, Zebin Shen, Jiao Deng, Pu Guo, Qinghong Zhang, Haikun Zhang, Chao Ma, Zheng Jiang, Jun Cheng*, Dehui Deng*, Ye Wang*

Visible light-driven C-H activation and C-C coupling of methanol into ethylene glycol

Nature Communications, 2018, 9, 1181                

DOI: 10.1038/s41467-018-03543-y

35. Jiao Deng, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

Robust catalysis on two-dimensional materials encapsulating metals: concept, application and perspective

Advanced Materials, 2017, 29, 1606967

DOI: 10.1002/adma.201606967

34. Xiangyu Meng, Dehui Deng*

Two-dimensional materials for electrocatalytic water splitting

Chinese Science Bulletin, 2017, 62, 3154-3172

DOI: 10.1360/N972016-01409

33. Jiao Deng, Haobo Li, Suheng Wang, Ding Ding, Mingshu Chen, Chuan Liu, Zhongqun Tian, K.S Novoselov, Chao Ma, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

Multiscale structural and electronic control of molybdenum disulfide foam for highly efficient hydrogen production

Nature Communications, 2017, 8, 14430

DOI: 10.1038/ncomms14430

32. Yong Wang, Wenhua Zhang, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

Two-dimensional materials confining single atoms for catalysis

Chinese Journal of Catalysis, 2017,38, 1443-1453

DOI: 10.1016/S1872-2067(17)62839-0

31. Qingfei Liu, Yun Liu, Haobo Li, Lulu Li, Dehui Deng, Fan Yang*, Xinhe Bao*

Towards the atomic-scale characterization of isolated iron sites confined in a nitrogen-doped graphene matrix

Applied Surface Science, 410, 111-116  

DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.03.090

30. Xiaoqi Chen, Liang Yu, Suheng Wang, Dehui Deng*, Xinhe Bao*

Highly active and stable single iron site confined in graphene nanosheets for oxygen reduction reaction

Nano Energy, 2017, 32, 353-358

DOI: 10.1016/j.nanoen.2016.12.056

29. Xiao-Dong Zhang*, Jinxuan Zhang, Junying Wang, Jiang Yang, Jie Chen, Xiu Shen, Jiao Deng, Dehui Deng, Wei Long, Yuan-Ming Sun, Changlong Liu, Meixian Li*

Highly catalytic nanodots with renal clearance for radiation protection

ACS Nano, 2016, 10, 4511-4519

DOI: 10.1021/acsnano.6b00321

28. Yunchuan Tu, Dehui Deng*, Xinhe Bao

Nanocarbons and their hybrids as catalysts for non-aqueous lithium–oxygen batteries

Journal of Energy Chemistry, 2016, 25, 957-966          

DOI: 10.1016/j.jechem.2016.10.012

27. Yunchuan Tu, Haobo Li, Dehui Deng*, Jianping Xiao, Xiaoju Cui, Ding Ding, Mingshu Chen, Xinhe Bao*

Low Charge Overpotential of Lithium-Oxygen Batteries with Metallic Co Encapsulated in Single-Layer Graphene Shell as the Catalyst

Nano Energy, 2016, 30, 877-884

DOI: 10.1016/j.nanoen.2016.08.066

26. Xiaoju Cui, Jianping Xiao, Yihui Wu, Peipei Du, Rui Si, Huaixin Yang, Huanfang Tian, Jianqi Li, Wenhua Zhang*, Dehui Deng*, Xinhe Bao

A Graphene Composite Material with Single Cobalt Active Sites: A Highly Efficient Counter Electrode for Dye-Sensitized Solar Cells

Angewandte Chemie International Edition, 2016, 55, 6708-6712

DOI: 10.1002/anie.201602097

25. Dehui Deng, K.S. Novoselov*, Qiang Fu, Nanfeng Zheng, Zhongqun Tian*, Xinhe Bao*

Catalysis with two-dimensional materials and their heterostructures

Nature Nanotechnology, 2016, 11, 218-230

DOI: 10.1038/NNANO.2015.340

24. Xiaoju Cui, Pengju Ren, Dehui Deng*, Jiao Deng, Xinhe Bao*

Single layer graphene encapsulation non-precious metals as high-performance electrocatalysts for waste oxidation

Energy & Environmental Science, 2016, 9, 123-129        

DOI: 10.1039/c5ee 03316k

23. Dehui Deng*, Xiaoqi Chen, Liang Yu, Xing Wu, Qingfei Liu, Yun Liu, Huaixin Yang, Huanfang Tian, Yongfeng Hu, Peipei Du, Rui Si, Junhu Wang, Xiaoju Cui, Haobo Li, Jianping Xiao, Tao Xu, Jiao Deng, Fang Yang, Paul N. Duchesne, Peng Zhang, Jigang Zhou, Litao Sun, Jianqi Li, Xiulian Pan, Xinhe Bao*

A single iron site confined in a graphene matrix for the catalytic oxidation of benzene at room temperature

Science Advances, 2015, 1,  e1500462

DOI: 10.1126/sciadv.1500462

22. Xiaoqi Chen, Dehui Deng*, Xiulian Pan, Xinhe Bao*

Iron catalyst encapsulated in carbon nanotubes for CO hydrogenation to light olefins

Chinese Journal of Catalysis, 2015, 36, 1631-1637          

DOI: 10.1016/S1872-2067(15)60882-8

21. Fan Yang, Dehui Deng, Xiulian Pan, Qiang Fu, Xinhe Bao*

Understanding nano effects in catalysis

National Science Review, 2015, 2, 183-201  

DOI: 10.1093/nsr/nwv024


[1] [2] 下一页