1534753862988163.jpgLei Tang  (唐雷)


State Key Laboratory of Catalysis

Dalian Institute of Chemical Physics, CAS

Zhongshan Road 457, Dalian 116023, China

Tel.: +86-411-84379317

E-mail: tanglei@dicp.ac.cnEducation Background

2018.09 – Present    Ph.D.in State Key Laboratory of Catalysis, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian.

2014.09 – 2017.06    M.S. in Chemical engineering and technology, Tianjin University

2010.09 – 2014.06    B.S. in Bioengineering, Sichuan University


Research Interests

1. novel functional nanomaterials

2. heterogeneous catalysis and electrocatalysis


Hobbies 

music, movie, basketball


Publications

3. Lei Tang, Shengbo Zhang, Qilong Wu, Xinru Wang, Hong Wu*, Zhongyi Jiang*

Heterobimetallic Metal-Organic Framework Nanocages as Highly Efficient Catalysts for CO2 Conversion under Mild Conditions

Journal of Materials Chemistry A 2018, 6, 2964

DOI:10.1039/C7TA09082J

2. Lei Tang, Jiafu Shi, Xiaoli Wang, Shaohua Zhang, Hong Wu*, Hongfan Sun, Zhongyi Jiang

Coordination Polymer Nanocapsules Prepared Using Metal-Organic Framework Templates for pH-Responsive Drug Delivery

Nanotechnology 2017, 28, 275601

DOI:10.1088/1361-6528/aa7379

1. Lei Tang, Jiafu Shi, Hong Wu*, Shaohua Zhang, Hua Liu, Hongjian Zou, Yizhou Wu, Jingjing Zhao, Zhongyi Jiang*

In Situ Biosynthesis of Ultrafine Metal Nanoparticles within Metal-Organic Framework for Efficient Heterogeneous Catalysis

Nanotechnology 2017, 28, 365604

DOI:10.1088/1361-6528/aa79e1