Publication List


Year From ~ Title
Author Journal Show IF    
  Result: 39 theses.
  1
  Confinement catalysis with two-dimensional materials for energy conversion
  Lei Tang, Xianguang Meng, Dehui Deng*, Xinhe Bao
  Advanced Materials, in press   (2019) 
  DOI:1
  2
  Direct Methane Conversion under Mild Conditions by Thermo-, Electro- or Photocatalysis
  Xianguang Meng, Xiaoju Cui, Pethan Rajan, Liang Yu, Dehui Deng*, Xinhe Bao
  Chem, in press   (2019) 
  DOI:10.1016/j.chempr.2019.05.008
  3
  Three-dimensionally hierarchical MoS2/graphene architecture for high-performance hydrogen evolution reaction
  Xiangyu Meng, Liang Yu, Chao Ma, Bing Nan, Rui Si, Yunchuan Tu, Jiao Deng, Dehui Deng*, Xinhe Bao*
  Nano Energy  61 (2019)  611
  DOI:10.1016/j.nanoen.2019.04.049 PDF
  4
  Room-temperature conversion of ethane and the mechanism understanding over single iron atoms confined in graphene
  Suheng Wang, Haobo Li, Mengqi He, Xiaoju Cui, Lei Hua, Haiyang Li, Jianping Xiao, Liang Yu, N. Pethan Rajan, Zhaoxiong Xie, Dehui Deng*
  Journal of Energy Chemistry 36 (2019) 47
  DOI:10.1016/j.jechem.2019.04.003 PDF
  5
  Multiscale carbon foam confining single iron atoms for efficient electrocatalytic CO2 reduction to CO
  Zheng Zhang, Chao Ma, Yunchuan Tu, Rui Si, Jie Wei, Shuhong Zhang, Zhen Wang, Jian-Feng Li, Ye Wang, Dehui Deng*
  Nano Research, in press   (2019) 
  DOI:10.1007/s12274-019-2316-9
  6
  Room-temperature electrochemical water-gas shift reaction for high purity hydrogen production
  Xiaoju Cui, Hai-Yan Su, Ruixue Chen, Liang Yu, Jinchao Dong, Chao Ma, Suheng Wang, Jianfeng Li, Fan Yang, Jianping Xiao, Mengtao Zhang, Ding Ma, Dehui Deng*, Dong H. Zhang, Zhongqun Tian, Xinhe Bao
  Nature Communications 10 (2019) 86
  DOI:10.1038/s41467-018-07937-w PDF
  7
  Catalysis with Two-Dimensional Materials Confining Single Atoms: Concept, Design, and Applications
  Yong Wang, Jun Mao, Xianguang Meng, Liang Yu, Dehui Deng*, Xinhe Bao*
  Chemical Reviews  119 (2019)  1806
  DOI:10.1021/acs.chemrev.8b00501 PDF
  8

  Reaction Mechanisms of Well‐Defined Metal–N4 Sites in Electrocatalytic CO2 Reduction


  Zheng Zhang, Jianping Xiao, Xue-Jiao Chen, Song Yu, Liang Yu, Rui Si, Yong Wang, Suheng Wang, Xianguang Meng, Ye Wang, Zhong-Qun Tian, Dehui Deng*
  Angewandte Chemie International Edition 57 (2018) 16339-16342
  DOI:10.1002/anie.201808593 PDF
  9
  (Book Chapter)Carbon‐Based, Metal‐Free Catalysts for Chemical Productions
  Dehui Deng, Xiulian Pan, Xingyun Li, Xinhe Bao
  Published by Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA   (2018) 
  DOI:10.1002/9783527811458.vol2-ch10 PDF
  10
  A study of FeNx/C catalysts for the selective oxidation of unsaturated alcohols by molecular oxygen
  Jinping Zhang, Shinichi Nagamatsu, Junmou Du, Chaoli Tong, Huihuang Fang, Dehui Deng, Xi Liu, Kiyotaka Asakura*, Youzhu Yuan*
  Journal of Catalysis 367 (2018) 16-26
  DOI:10.1016/j.jcat.2018.08.004 PDF
  11
  Structural and electronic optimization of graphene encapsulating binary metal for highly efficient water oxidation
  Yunchuan Tu, Pengju Ren, Dehui Deng*, Xinhe Bao*
  Nano Energy 52 (2018) 494-500
  DOI:10.1016/j.nanoen.2018.07.062  PDF
  12
  The rise of two-dimensional MoS2 for catalysis
  Jun Mao, Yong Wang, Zhilong Zheng, Dehui Deng*
  Frontiers of Physics 13 (2018) 138115
  DOI:10.1007/s11467-018-0812-0 PDF
  13
  Room-temperature methane conversion by graphene-confined single iron atoms
  Xiaoju Cui, Haobo Li, Yan Wang, Yuanli Hu, Lei Hua, Haiyang Li, Xiuwen Han, Qingfei Liu, Fan Yang, Limin He, Xiaoqi Chen, Qingyun Li, Jianping Xiao, Dehui Deng*, Xinhe Bao*
  Chem 4 (2018) 1902-1910
  DOI:10.1016/j.chempr.2018.05.006 PDF
  14
  Highly efficient catalytic scavenging of oxygen freeradicals with graphene-encapsulated metal nanoshields
  Junying Wang, Xiaoju Cui, Haobo Li, Jianping Xiao, Jiang Yang, Xiaoyu Mu, Haixia Liu, Yuanming Sun, Xuhui Xue, Changlong Liu, Xiaodong Zhang*, Dehui Deng*, Xinhe Bao
  Nano Research 11 (2018) 2821-2835
  DOI:10.1007/s12274-017-1912-9 PDF
  15
  Graphene layer reinforcing mesoporous molybdenum disulfide foam as high-performance anode for sodium-ion battery
  Jiao Deng, Cheng Zeng, Chao Ma, Jon Fold Von Bülow, Lei Zhang*, Dehui Deng*, Zhongqun Tian, Xinhe Bao
  Materials Today Energy 8 (2018) 151-156
  DOI:10.1016/j.mtener.2018.04.001 PDF
  16
  Visible light-driven C-H activation and C-C coupling of methanol into ethylene glycol
  Shunji Xie, Zebin Shen, Jiao Deng, Pu Guo, Qinghong Zhang, Haikun Zhang, Chao Ma, Zheng Jiang, Jun Cheng*, Dehui Deng*, Ye Wang* 
  Nature Communications 9 (2018) 1181
  DOI:10.1038/s41467-018-03543-y PDF
  17
  Robust catalysis on two-dimensional materials encapsulating metals: concept, application and perspective
  Jiao Deng, Dehui Deng*, Xinhe Bao*
  Advanced Materials 29 (2017) 1606967
  DOI:10.1002/adma.201606967 PDF
  18

  Two-dimensional materials for electrocatalytic water splitting


  Xiangyu Meng, Dehui Deng*


  Chinese Science Bulletin 62 (2017) 3154-3172
  DOI:10.1360/N972016-01409 PDF
  19
  Multiscale structural and electronic control of molybdenum disulfide foam for highly efficient hydrogen production 
  Jiao Deng, Haobo Li, Suheng Wang, Ding Ding, Mingshu Chen, Chuan Liu, Zhongqun Tian, K.S Novoselov, Chao Ma, Dehui Deng*, Xinhe Bao* 
  Nature Communications 8 (2017) 14430
  DOI:10.1038/ncomms14430 PDF
  20
  Two-dimensional materials confining single atoms for catalysis
  Yong Wang, Wenhua Zhang, Dehui Deng*, Xinhe Bao*
  Chinese Journal of Catalysis 38 (2017) 1443-1453
  DOI:10.1016/S1872-2067(17)62839-0  PDF
  21
  Towards the atomic-scale characterization of isolated iron sites confined in a nitrogen-doped graphene matrix
  Qingfei Liu, Yun Liu, Haobo Li, Lulu Li, Dehui Deng, Fan Yang*, Xinhe Bao*
  Applied Surface Science 410 (2017) 111-116
  DOI:10.1016/j.apsusc.2017.03.090 PDF
  22
  Highly active and stable single iron site confined in graphene nanosheets for oxygen reduction reaction
  Xiaoqi Chen, Liang Yu, Suheng Wang, Dehui Deng*, Xinhe Bao*
  Nano Energy 32 (2017) 353-358
  DOI:10.1016/j.nanoen.2016.12.056 PDF
  23
  Highly catalytic nanodots with renal clearance for radiation protection
  Xiao-Dong Zhang*, Jinxuan Zhang, Junying Wang, Jiang Yang, Jie Chen, Xiu Shen, Jiao Deng, Dehui Deng, Wei Long, Yuan-Ming Sun, Changlong Liu, Meixian Li*
  ACS Nano 10 (2016) 4511
  DOI:10.1021/acsnano.6b00321 PDF
  24
  Nanocarbons and their hybrids as catalysts for non-aqueous lithium–oxygen batteries
  Yunchuan Tu, Dehui Deng*, Xinhe Bao
  Journal of Energy Chemistry 25 (2016) 957-966
  DOI:10.1016/j.jechem.2016.10.012 PDF
  25
  Low charge overpotential of lithium-oxygen batteries with metallic Co encapsulated in single-layer graphene shell as the catalyst
  Yunchuan Tu, Haobo Li, Dehui Deng*, Jianping Xiao, Xiaoju Cui, Ding Ding, Mingshu Chen, Xinhe Bao*
  Nano Energy 30 (2016) 877-884
  DOI:10.1016/j.nanoen.2016.08.066 PDF
  26
  A graphene composite material with single cobalt active sites: A highly efficient counter electrode for dye-sensitized solar cells
  Xiaoju Cui, Jianping Xiao, Yihui Wu, Peipei Du, Rui Si, Huaixin Yang, Huanfang Tian, Jianqi Li, Wenhua Zhang*, Dehui Deng*, Xinhe Bao
  Angewandte Chemie International Edition 55 (2016) 6708-6712
  DOI:10.1002/anie.201602097 PDF
  27
  Catalysis with two-dimensional materials and their heterostructures
  Dehui Deng, K.S. Novoselov*, Qiang Fu, Nanfeng Zheng, Zhongqun Tian*, Xinhe Bao*
  Nature Nanotechnology 11 (2016) 218-230
  DOI:10.1038/NNANO.2015.340 PDF
  28
  Single layer graphene encapsulation non-precious metals as high-performance electrocatalysts for waste oxidation
  Xiaoju Cui, Pengju Ren, Dehui Deng*, Jiao Deng, Xinhe Bao*
  Energy & Environmental Science 9 (2016) 123-129
  DOI:10.1039/c5ee03316k PDF
  29
  A single iron site confined in a graphene matrix for the catalytic oxidation of benzene at room temperature
  Dehui Deng*, Xiaoqi Chen, Liang Yu, Xing Wu, Qingfei Liu, Yun Liu, Huaixin Yang, Huanfang Tian, Yongfeng Hu, Peipei Du, Rui Si, Junhu Wang, Xiaoju Cui, Haobo Li, Jianping Xiao, Tao Xu, Jiao Deng, Fan Yang, Paul N. Duchesne, Peng Zhang, Jigang Zhou, Litao Sun, Jianqi Li, Xiulian Pan, Xinhe Bao* 
  Science Advances 1 (2015) e1500462
  DOI:10.1126/sciadv.1500462 PDF
  30
  Iron catalyst encapsulated in carbon nanotubes for CO hydrogenation to light olefins
  Xiaoqi Chen, Dehui Deng *, Xiulian Pan, Xinhe Bao*
  Chinese Journal of Catalysis 36 (2015) 1631-1637
  DOI:10.1016/S1872-2067(15)60882-8 PDF
  31
  Understanding nano effects in catalysis
  Fan Yang, Dehui Deng, Xiulian Pan, Qiang Fu, Xinhe Bao*
  National Science Review 2 (2015) 183-201
  DOI:10.1093/nsr/nwv024 PDF
  32
  Triggering the electrocatalytic hydrogen evolution activity of the inert two-dimensional MoS2 surface via single-atom metal doping
  Jiao Deng, Haobo Li, Jianping Xiao, Yunchuan Tu, Dehui Deng*, Huaixin Yang, Huanfang Tian, Jianqi Li, Pengju Ren, Xinhe Bao*
  Energy & Environmental Science 8 (2015) 1594-1601
  DOI:10.1039/c5ee00751h PDF
  33
  Visualizing electronic interactions between iron and carbon by X-ray chemical imaging and spectroscopy
  Xiaoqi Chen, Jianping Xiao, Jian Wang, Deng Dehui*, Yongfeng Hu, Jigang Zhou, Liang Yu, Thomas Heine, Xiulian Pan, Xinhe Bao*
  Chemical Science 6 (2015) 3262-3267
  DOI:10.1039/c5sc00353a  PDF
  34
  Enhanced electron penetration through an ultrathin graphene layer for highly efficient catalysis of the hydrogen evolution reaction
  Jiao Deng, Pengju Ren, Dehui Deng*, Xinhe Bao*
  Angewandte Chemie International Edition 54 (2015) 2100-2104
  DOI:10.1002/anie.201409524 PDF
  35
  N-doped graphene as an electron donor of iron catalysts for CO hydrogenation to light olefins
  Xiaoqi Chen, Dehui Deng*, Xiulian Pan, Yongfeng Hu, Xinhe Bao*
  Chemical Communication 51 (2015) 217-220
  DOI:10.1039/c4cc06600f PDF
  36
  High-performance hydrogen evolution electrocatalysis by layer-controlled MoS2 nanosheets
  Jiao Deng, Wentao Yuan, Pengju Ren, Yong Wang, Dehui Deng*, Ze Zhang, Xinhe Bao
  RSC Advances 4 (2014) 34733-34738
  DOI:10.1039/c4ra05614k PDF
  37
  Podlike N-doped carbon nanotubes encapsulating FeNi alloy nanoparticles: High-performance counter electrode materials for dye-sensitized solar cells
  Xiaojia Zheng, Jiao Deng, Nan Wang, Dehui Deng*, Wenhua Zhang*, Xinhe Bao, Can Li
  Angewandte Chemie International Edition 53 (2014) 7023-7027
  DOI:10.1002/anie.201400388 PDF
  38
  Highly active and durable non-precious-metal catalysts encapsulated in carbon nanotubes for hydrogen evolution reaction
  Jiao Deng, Pengju Ren, Dehui Deng*, Liang Yu, Fan Yang, Xinhe Bao* 
  Energy and Environmental Science 7 (2014) 1919-1923
  DOI:10.1039/c4ee00370e PDF
  39
  Direct, nonoxidative conversion of methane to ethylene, aromatics, and hydrogen
  Xiaoguang Guo, Guangzong Fang, Gang Li, Hao Ma, Hongjun Fan, Liang Yu, Chao Ma, Xing Wu, Dehui Deng, Mingming Wei, Dali Tan, Rui Si, Shuo Zhang, Jiang Li, Litao Sun, Zichao Tang, Xiulian Pan, Xinhe Bao*
  Science 344 (2014) 616-619
  DOI:10.1126/science.1253150 PDF